CHÍNH SÁCH VŨ HOÀNG

Chính sách Công ty môi trường Vũ Hoàng

Chính sách về an toàn lao động: công ty chủ trương điều hành và quản lý theo tiêu chí bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách hàng và cho cộng đồng. Công ty chúng tôi đã không ngừng phấn đấu kiểm soát nhằm không để xảy ra bất cứ tại nạn lao động cho nhân viên và khách hàng. Công ty chúng tôi cũng đầu tư vào hệ thống quản lý để tìm kiếm những nguồn rủi ro trong lao động nhằm đánh giá và khắc phục những rủi ro trong lao động.

Chính sách về an toàn sản phẩm: Nhằm để tìm ra những rủi ro, mối nguy hại liên quan đến sản phẩm của công ty , công ty chúng tôi chắc chắn rằng không kinh doanh sản phẩm khi chưa có một quy trình chuẩn được phê duyệt. Việc phê duyệt một quy trình được thông qua bởi các sở, ban, ngành và ban điều hành công ty nhằm để kiểm soát những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe an toàn, và môi trường.

Chính sách sức khỏe: Công ty luôn chú trọng việc tìm hiểu và đánh giá các nguy hại đến sức khỏe của công nhân viên. Việc tìm hiểu và đánh giá những nguy hại này giúp cho công ty chúng tôi giải quyết triệt để những nguy hại đến sức khỏe, năng suất lao động của tập thể cán bộ, công nhân viên. Công ty đã triển khai các chương trình nhằm để nâng cao ý thức và trách nhiệm của công nhân viên trong việc bảo đảm sức khỏe nhằm.

Chính sách môi trường: Về chính sách môi trường, công ty chúng tôi đã đề ra mục tiêu ” phát triển cùng với môi trường Việt”. Ở công ty chúng tôi mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ đều được giám sát trong quy chuẩn môi trường. Công ty chúng tôi cũng không ngừng cải thiện hệ thống, dây chuyền nhằm để cải thiện môi trường làm việc thân thiện và sạch hơn.

Chính sách về chất lượng: Vũ Hoàng luôn đề cao trong việc phục vụ khách hàng. Việc xây dựng chính sách chất lượng sản phẩm vừa là mục tiêu vừa là động lực phấn đấu trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xây dựng chính sách chất lượng là một trong những truyền thống luôn gắn với thương hiệu và uy tín của công ty Vũ Hoàng chúng tôi.