DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG

Thiết kế & chuyển giao công nghệ

Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải và nước cấp.

Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường

Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường.

Báo cáo môi trường

  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường.