Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Kyung Bang. Công suất Q = 8.000m3/ngày