Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 200m3/ ngày.đêm cho Công ty TNHH J