Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 250m3/ ngày.đêm cho Công ty TNHH N