Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 400m3/ ngày.đêm Công ty TNHH Ji